зареждане ...

Обществен съвет

 На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, от 04.12.2019г. в детската градина функционира Обществен съвет в следния състав:

         

Председател:

 Божидар Стоянов- родител

Членове:

Недка Ненова- родител

Емилия Стойчева- родител

Николай Панайотов- представител на финансиращия орган

Мария Илиева

Резервни членове:

Спас Илиев- родител

Митка Георгиева-родител

Тодорка Стоянова- родител

Яна Дочева- представител на финансиращия орган

  • Календар
  • Важно
  • Родителски срещи
  • Бърз контакт