зареждане ...

Проекти

ПРОЕКТИ:

Проект BG05M2OP001-5.001-0001

"Равен достъп до училищно образование в условията на криза", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Осъществени дейности:

Дейност 1 

Допълнително обучение по български език.

Сформирана бе една група от шест деца, и бяха взети шест пакета. Ползи за децата: усвояване на умения, за разказване, съпоставяне и др. Обогатяване на речниковия запас. Ориентиране в текст на приказка. Ориентиране в думите - звук в началото, средата и края на думата, работа в екип. Планираните и постигнати цели бяха насочени към подпомагане на езиковото равнище на децата, чиито майчин език е различен от български. 

Дейност 2 

Назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал.

В детската градината бе назначен един помощник-възпитател, който осъществяваше подкрепа на педагогическите специалисти във възпитателно-образователния процес.

Дейност 3

Интензивна работа с родители.

Бяха проведени две форми групова работа и дискусия. Участваха десет родителя.

Ползи от формите: включване на родителя, в живота на детето - разбиране и подкрепа. Екипна работа работа "дете - учител - родител". 

Финансирането на осъществените дейности е на стойност - 9868.00лв.

Проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“- Допълнително обучение по български език за деца от уязвимите групи. Развиване на свързаната реч и обогатяване на речника у детето.

Табела

Информация за Проекта

Проект „Малки сме спортисти- весели и здрави всички“ – Активиране на физическата дееспособност, спортните занимания и игрите на открито. Укрепване, закаляване и стимулиране на активността на децата.

Проект „Училищен плод“ – Доставка на плодове и зеленчуци за децата от групата. Провокиране на интерес към здравословното хранене и здравословния начин на живот.

Проект „Училищно мляко“ – Доставка на мляко и млечни продукти за децата от групата. Провокиране на интерес към здравословното хранене и здравословния начин на живот.

  • Календар
  • Важно
  • Родителски срещи
  • Бърз контакт